இலங்கை நெருக்கடி உச்சகட்டத்தில் அடுத்து என்ன நடக்கும்?

உச்சகட்ட நெருக்கடி நிலையில் இலங்கை – அடுத்து நடக்கப்போவது என்ன? சுயமாக முடங்குகிறது நாடு?

உச்சகட்ட நெருக்கடி நிலையில் இலங்கை தற்போது இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திடம் ஒக்டென் 95...

அரச அலுவலகங்களில் பணியாற்றுவோருக்கான அவசர அறிவித்தல்

அரச அலுவலகங்களில் பணியாற்றுவோருக்கான அவசர அறிவித்தல்

அரச அலுவலகங்களில் செயற்பாடுகளை வீழ்ச்சியடையாது தொடர்ந்தும் முன்கொண்டு செல்வதற்காக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பணிக்குழாமினரை கொண்டு...