​கொக்கலை ஆடைத் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் 100 பேர் வைத்தியசாலையில் – உணவு ஒவ்வாமை காரணம்


​கொக்கலை ஆடைத் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் 100 பேர் வைத்தியசாலையில் – உணவு ஒவ்வாமை காரணம்

உணவு ஒவ்வாமை காரணமாக ​கொக்கலை பிரதேசத்தில் உள்ள தொழிற்சாலையொன்றின் 100 ஊழியர்கள் வரை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

​கொக்கலை முதலீட்டு வலயத்திற்குட்பட்ட ஆடைத் தொழிற்சாலையொன்றின் ஊழியர்களே இவ்வாறு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்கள் சிகிச்சைக்காக கராப்பிட்டிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.