தொடர்புகளுக்கு


தொடர்புகளுக்கு – இலங்கையின் முதற்தர மற்றும் மிகவும் பிரபலமான செய்தி இணையத்தளமாகும். உங்கள் அனைத்து விதமான தேவைகளுக்கும் எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

பிரதம செய்தி ஆசிரியர்

சிலோன் நேசன்

(+94) 70 238 1449