முதற்தடவையாக நாணய சுழற்சியில் தெரிவு செய்யப்பட உள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்

நீதிமன்றத்தால் மரண தண்டனை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள சொகாமல்லி என்ற பிரேமலால் ஜயசேகர பாராளுமன்ற …

Read More