இரண்டு தினங்களில் வெளியாக உள்ள விஷேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்

தேர்தல் குறித்த சுகாதார வழிகாட்டல்கள் அடங்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் எதிர்வரும் இரு தினங்களில் …

இரண்டு தினங்களில் வெளியாக உள்ள விஷேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் Read More