அலி சப்ரிக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு – தேசியப் பட்டியல் வழங்க கூடாது

ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரிக்கு தேசியப் பட்டியல் ஊடாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி வழங்கக் கூடாது என்று புதிய சிங்கள ராவய அமைப்பு கூறியுள்ளது.

அலி சப்ரிக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு – தேசியப் பட்டியல் வழங்க கூடாது Read More