இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க பழங்கால குகை

இலங்கையின் களுத்துறை பிரதேசத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பழங்கால குகை ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. களுத்துறை, …

Read More